انواع داربست فلزی

آشنایی با انواع داربست فلزی در کارهای در ارتفاع

انواع داربست فلزی برای انجام کارهای گوناگونی به کار می رود. مثلا داربست فلزی لوله ای برای کار روی ساختمان های بلند بسیار کاربردی می باشد. داربست می تواند از جنس فلز یا چوب و گاهی اوقات از پلاستیک ساخته شود. که داربست با جنس چوب و پلاستیک برای کارهای با ارتفاع کم استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع داربست فلزی و کاربرد آن ها آشنا کنیم.

انواع داربست فلزی متداول شامل؛

داربست مستقل، داربست مهارشده، قفسی، برجهای داربست متحرک،داربست مستحکم شده با خرپا، داربست بازویی(بازو آزاد)، داربست های آویزان، برج های آزاد ایستاده(ثابت یا متحرک)، داربست معلق(تنها با یک طبقه)، آویز.

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین و پر استفاده ترین نوع داربست می پردازیم.

نکات مهم در استفاده از انواع داربست فلزی

1.داربستهای سیستمی

داربست های سیستمی در مکان نصب باید طبق دستور سازنده با دقت ساخته شوند.

سیستم های سازندگان مختلف با هم یکی نیست. هرچند مجاز است که از لوله و بست استاندارد در هر سیستمی استفاده شود.

یک کپی از دستورالعمل سازنده باید قبل از برپا کردن داربست سیستمی به دپارتمان ایمنی داده شود.

افرادی که داربست سیستمی را برپا می کنند باید آموزش دیده و صلاحیت انجام کار را داشته باشند.انواع داربست فلزی

2.داربستهای مستقل

اینوع داربست شامل دو ردیف استاندارد مستقیم و موازی می باشد که همراه با لجر و ترانزوم بوده و تعدا کافی لوله مهاری در دو جهت به آن متصل شده اند.

داربست مستقل نباید در ارتفاع بیش از 45 متر بدون محاسبات طراحی که توسط یک مهندس کارآمد به دپارتمان مهندسی ارائه شده، برپا شود.انواع داربست فلزی

3.داربستهای سیستمی(قفسی)

داربستهای قفسی در الگویی شبکه ای با استفاده از استانداردهای مرتب شده در فواصل منظم و در خطوط موازی ساخته می شوند.

استانداردها در هر طبقه توسط شبکه ای از لجرها و ترازوم های فیکس شده به وسیله بست های راست گوشه (یست های ثابت) بسته شده اند. ترانزوم ها د ربالای طبقه کاری می توانند به وسیله گیره های مهاری محکم شوند.

استانداردها با ماکزیمم فاصله 2.5 متر در هر جهت قرار می گیرند.

اولین طبقه باید درماکزیمم ارتفاع 2.5متر محکم شود. ارتفاع طبقات بعدی نباید از 2متر تجاوز کند.

مهارها برای هر 6 استاندارد در هر ردیف در دو جهت ایجاد می شوند.انواع داربست فلزی

4. دارﺑﺴت‌ ﻣﺘﺤﺮك و برج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده

ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮند ﻳﺎ به ﻋﻨﻮان ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ سکوي ﻛﺎري را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارند . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺮج ﺻﻮرت گیرد.

ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1.2 متر ﻧﻴﺴﺖ.

ارتفاع نسبی اندازه پایه به شرح زیر است:

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ نیست .

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ کنند .

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﺮ قر هﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺑﺎر ﺑﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شوند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮري ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮج ﺧﺎرج گردند.

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﺎ و ﻗﺮﻗﺮه و SWL ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘات ﻧﺒﺎﻳﺪ از2.7متر ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ طبقه ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد. ﺗﺮاﻧﺰوم ﻫﺎ و ﻟﺠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند.انواع داربست فلزی

مهارهای لجر به لجر در کل ارتفاع برج در هر جهت نصب می شوند.

ﻣﻬﺎرﻫﺎيplan ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮ ند. ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪي plan ﻣﻲ شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻋﻤﺎل شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ افراد یا ﺑﺎر روي آن ﻗﺮار دارد ﺟﺎﺑﺠﺎ شوند. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ ی آزاد اﻳﺴﺘﺎده از اﻟﺰاﻣﺎت عمومی ﻣﺸ ﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

5.داربستهای ﻣﻌﻠﻖ(فقط با یک طبقه)

ﻳﻚ ﺳﻜﻮي مشبک  از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ بار، اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء ﻣﺮﺗﻔﻊ ، آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﻤﺎم موارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دپارتمان مهندسی به منظور اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ و استحکام ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد .

آوﻳﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﺶ از 2.5متر در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ قرار گیرند.

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آوﻳﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد بایستی ﺗﻮﺳﻂ  S.K ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻔﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفت ﺟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .انواع داربست فلزی

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آوﻳﺰان ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند .  اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به لوله های آوﻳﺰان  ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺼﻞ شده و ﺑﻼﻓﺎصله در زﻳﺮ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺠﺮ، در ﺳﻜﻮي ﻛﺎري ﻣﺤﻜﻢ می ﺷﻮﻧد.

ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن و ﺧﻢ ﺷﺪن دارﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮند.

در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دیگر دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ از اﻟﺰاﻣﺎت  عمومی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ می کند.

ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎرآﻣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد .

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *