• نصب داربست
  • بست زبانه ای
  • نصب داربست
  • بست داربست

قیمت داربست اراک

انواع مدل داربست برای موارد و شرایط و مختلفی وجود دارد. همچنین در کشورهای مختلف انواع مختلفی داربست رواج دارد.

در ایران بیشتر داربست فلزی کاربرد دارد و رای کارهای ساختمانی استفاده می شود.

معرفی دو نوع داربست از انواع داربستها:

1-داربست پایه دار :

این نوع داربست، برای مواردی که برپایی سریع داربست ضرورت داشته باشد، مفید هستند. با این حال این نوع داربست نیز نبایستی بیش از سه ردیف داشته باشند. علاوه بر آن ارتفاع سکوی کار در بالای سطح زمین یا طبقه ای که داربست پایه دار روی آن قرار می گیرد نیز نبایستی از ۴٫۵ متر تجاوز نماید.

انواع داربست

2-داربست های معلق

این نوع داربست ها، در واقع داربست هایی هستند که به دیوارهای ساختمان تکیه داشته و در مکان هایی که برپاسازی داربست از سطح زمین غیر ممکن است، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع داربست ها از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون زده و به همین جهت به آن ها داربست معلق یا سکوی پیش آمده گفته می شود.

انواع داربست

قیمت داربست اراک

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع170000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع1500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب170000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1100
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه50000
داربست چهار پایه چرخدار200000
داربست بنر(پلاکارد)150000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب5000
داربست طاق نصرت 6متری400000

Call Now Button