ایمنی داربست

توصیه های ایمنی داربست ساختمان جهت اجرای داربست

ایمنی داربست و توصیه های ایمنی مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان جهت اجرای داربست در مقاله ای به صورت مختصر گردآوری شده است.

نکات در زمینه ایمنی داربست:

1-داربست سازه اي موقت شامل يك يـا چنـد جايگـاه، اجـزاي نگهدارنـده،اتصالات و تكيه گاهها که در هنگام اجراي عمليات ساختماني برای دسترسي بـه بنـا و حفظ و نگهداري كارگران مورد استفاده میشود.

2- جايگاه، اجزاي نگهدارنده، تكيه گاهها، اتصالات،راههاي عبور و پلكان داربست بايد با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب،فـولاد و امثال آماده شود.

داربست باید توسط شخص ذيصلاح طراحي، ساخته و آماده به كار شـود. در طراحی  باید توجه شود که داربـست علاوه بر ايستايي و پايداري لازم، ظرفيت پذيرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد.

3-قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در  داربست بايد بدون پوسـيدگي، تـرك خوردگي و ساير نواقصي باشد كه استحكام آن را به خطر انـدازد .

همچنـين از رنـگ كـردن اجزاء چوبي داربست كه باعث پوشيده شدن عيوب و نواقص آن مي گـردد، بايـد خـودداري شود.

نکات مهم در موردنقش تخته در ایمنی داربست

1- تخته هاي چوبي جايگاه داربست بايـد صاف، بدون هرگونه زائده و بر جستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند .

2-كليه تخته ها بايد داراي ضخامت يكسان بوده و حداقل داراي 25 سانتيمتر عرض و 5 سانتي متر ضـخامت باشند .

3-تخته ها باید طوري در كنار يكديگر قرار داده و مهار بندي شوند كه به هيچ وجه جابجـا نـشده و ابزار و مصالح از بين آنها به پايين سقوط ننمايد.

4- عـرض جايگـاه بايـد حـداقل 50 سانتيمتر و فاصله تكيه گاههاي تخته ها حداكثر 250 سانتيمتر باشد.

5- اجزا ي فلزي  شامل لوله ها، بست ها، پايه ها، چفت ها و ساير قطعات آن بايد سالم و بدون خوردگي،تـرك و عيـب باشـد.

6- لولـه هـاي داربـست بايـد مستقيم و بدون خميدگي باشند.

نکته 1: كليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده كردن ، بايد توسط اشخاص ذيصلاح انجام شود.

 داربست بايد در موارد ذيل توسط شخص ذيصلاح مورد بازديد، كنترل و تأييد قرار گيرد، تا از پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل شود.

. الف: قبل از شروع به استفاده از آن.

ب: حداقل هفته اي يك بار در حين استفاده.

ج: پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن

. د: پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه كه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد قرار گيرد.

نکته2: براي جلوگيري از خطر سقوط كارگران ، بايد در طرف بـاز جايگـاه كـار، نـرده حفاظتي نصب گـردد .

نکته3: بـراي پيـشگي ـري از افتـاد ن مصـالح و ابزار كار از روي كف جايـگاه ،بايد در لبه هاي باز جايگاه پاخورهاي مناسب نصب شود.

نکته4: در فصل سرما هنگامي كه بر روي جايگاه داربست برف يـا يـخ وجـود داشـته باشد، كارگران نبايد روي آن كار كنند.

نکته5: از داربست نبايد براي انبـار كـردن مـصالح سـاختماني بکار رود، مگـر مصالحي كه براي كوتاه مدت و براي انجام كار فوري مورد نياز باشد .

در چنـين حـالتي نيـز بايد جهت تعادل داربست ، بار روي جايگاه به طـو ر يكنواخـت توزيـع گـردد .

نکته مهم:در پايـان كـار روزانه، بايد كليه مصالح و ابزار كار از روي جايگاه تخليه شود.

-براي تامين ايستايي و جلوگيري از واژگون شدن آن رعايت موارد زير الزامي است.

الف: پايه ها به نحو مطمئني در محل تكيه گاهها مستقر شود، به طـوري كـه از جابجايي و لغزش آنها جلوگيري به عمل آيد.

ب: پايه ها  در محل استقرار بر روي زمين، بايد روي صفحات مقاوم قرار گيرند، تا از فرو رفتن آنها در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شود.

ج: داربست بايد در فاصله هاي مناسب عمودي و افقي،  به طور محكم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان آن در حين كار جلوگيري به عمل آيد.

د: در مواردي كه داربست در دو ضلع مجاور قرار مي گيرد، بايـد در محـل تلاقـي به طـور كامل به يكديگر متصل و كلاف شوند.

هـ: در موقع طوفان يا باد شديد بايد از كار كردن كارگران بر روي داربست جلوگيري شود.

نکته6:هنگامي كه مصالح از روي جايگاه داربست به طرف بالا كشيده مي شود، بايد به طريق مناسبي از برخورد آن با داربست جلوگيري به عمل آيد.

نکته7:در موقع پياده كردن و بر چيدن داربست چوبي، بايد كليه ميخ هـا از قطعـات آن به طور كامل بيرون كشيده شوند.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *