دستورالعمل های داربست فلزی به هنگام داربست بندی

دستورالعمل های داربست فلزی برای انجام داربست بندی با کیفیت و مطمئن بسیار مهم هستند. این دستورالعمل ها مربوط به مواد و تجهیزات،مقررات عمومی داربست و انواع داربست می باشد. ما در این مقاله تنها به بیان دستورالعمل های مربوط به مواد و تجهیزات داربست فلزی می پردازیم.

دستورالعمل های داربست فلزی

1.ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﺮاي کار دارﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر تهیه و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫند ﻛﺮد.

2.ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم دارﺑﺴﺖ ﺑﺎ BS 1139 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داشت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دارﺑﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاهد بود.

بر اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه تهیه، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

3.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ به آنها ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﺎري ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ترک، ﺷﻜﺎف، ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮﻋﻴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .

4. ﻫﺮﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ، واﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺒﻲ(ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ) که ﻧﻴﺎز به حد ﺑﺎﻻي رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺮس زﻧﻲ (ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري) یا ﺗﺮاﺷﻴﺪن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ گردد.

5.هیچ گونه لوله، واحد یا قالبی نباید رنگ شود، تنها پوشش قابل قبول، گالوانیزه کردن و آستر روی است.

مواد و تجهیزات داربست

1.کد گذاری رنگی

ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اینکه ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪرﻧﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ با کد اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS مطابقت ندارد باید از آن محل خارج گردد.

2.تخته های داربست فولادی

ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻜﻮﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

3.تخته های داربست چوبی

• ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS 2482 باشد.

• ﮔﺮه ﻫﺎي روي ﭼﻮب درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 150 میلیمتر ﺑﻴﺸﺘﺮ باشند. ﭘﻬﻨﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ درﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﻳﺪ از 75mm تجاوز کند.

• ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲباﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮه حداقل 150mm باشد.

• ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ(ﺗﺎب) درﺗﺨﺘﻪ 3.9 متری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 12میلیمتر درﻛﻞ ﻋﺮض تجاوز ﻛﻨﺪ .

• ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي 225میلیمتر ﻋﺮض و38 میلیمتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و همچنین  ﺳﺎﻳﺮضخامت ﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ دردﺳﺘﺮس هستند.

• ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن هر داربست از تخته هایی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ شد.

• ﮔﺮه های ﻟﺒﻪ (ﺣﺎﺷﻴﻪ) نباید از 50 درصد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺠﺎوز کند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮند.

•ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، لکه روﻏﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ های ﺑﻴﺮون آﻣﺪه نباید ﺗﺨﺘﻪ روي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشند.

•ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﻮب آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن بماند. ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ توانند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﻛﻨﺪﺳﻮز درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﻮند.

• ﺗﺨﺘﻪ هایی ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ فرسوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل نیستند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎ تسمه آهنی بسته شوند.دستورالعمل های داربست فلزی

4.بست ها

• ﻫﺮ ﺑﺴﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه، آﺳﻴﺐ دیده ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎي داﺧﻠﻲ تخریب ﺷﺪه ﻳﺎ زﻧﮓ ده دوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺑﺴﺖ ها ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ بندی و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند. آﻧﻬﺎ تمیز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪتا از زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي شود.

• ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و معتبر و مطابق اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، تولید، ساخت و ﻧﮕﻬﺪاري شوند.

5.انبار لوازم

• ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داربست ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﻴﺰ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه برای داربست، اﻧﺒﺎرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طول، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي واﻧﺒﺎرﻣﻲ شوند.

2. اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﺴﺖ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نوع، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند.

3.تخته ها ﻧﺒﺎﻳﺪ بیشتر از 20 ﻋﺪد روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ .

• ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻮازم وﺗﺠﻬﻴﺰات درﻣﻜﺎن نصب دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮری اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺒﺎرﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎي دسترسی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻟﻮازم ارﺑﺴﺖ ﻓﻘﻂ درﻣﻨﺎﻃﻖ تعیین شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سایت اﻧﺒﺎرﻣﻲ ﺷﻮند.

• ﻫﻴﭻ دارﺑﺴﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ، عوض و ﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﺷﻮد مگر زﻳﺮﻧﻈﺮ ناظر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ.

• ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء، ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را از هدفش ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع، اﻧﺪازه ودﻳﮕﺮاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﮔﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ دردﻓﺘﺮروزاﻧﻪ وﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ شود.دستورالعمل های داربست فلزی

• پیمانکاران ﺟﺰء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ نوع ﻛﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ را بر پا می کنند.

• در مواردی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎري ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت گیرد.

• ﭘﺲ از ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮد داربست، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺮان باید از ناظر داربست، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  دارﺑﺴﺖ وﺻﺪورScafftag را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

• در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ از ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء به دیگری،  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزرﺳـﻲ Scafftag ﻧـﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ.

• اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ دارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد، برای به تصویب رﺳﻴﺪن از ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

• در ﻣﻮرد ﻫﺮ گونه اﻧﺘﻘﺎل دارﺑﺴﺖ از یک پیمانکارﺟﺰء ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل بین آنها می باشد،صادر گردد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮلیت ها ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ مدیریت OIEC/HSE صورت گیرد.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *