نکاتی در مورد اجرای داربست

اجرای داربست امری بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد باتجربه صورت گیرد.

اکثر نکاتی که باید در مورد داربست ها رعایت شوند، مربوط به دو مورد پایداری و ایمنی هستند.

اجرای داربست

در هنگام اجرای داربست باید نکات زیر رعایت شود:

الف) ستون های داربست می بایست روی یک پایه محکم و ترجیحا روی صفحات زیرستون واقع گردند.

به همین جهت هرگز نبایست از آجرهای آزاد و یا لایی استفاده نمود. :

ب) فاصله در میان لوله های زیرتخته ای به ضخامت تخته های مورد استفاده بستگی دارد.

ج) تخته های سکوی داربست می بایست به حالت کیپ با یکدیگر به صورت مسدود چیده شوند.

هم چنین میزان هم پوشانی انتهای تخته های سکو روی لوله زیر تخته ای، نبایستی از چهاربرابر ضخامت آن ها بیشتر باشد.

د) حداقل میزان پهنا برای سکو تنها برای ایستادن در حود ۰٫۶۲۵ متر بوده و این میزان برای قرار داردن مصالح ۰٫۸۵ متر در نظر گرفته می شود.

ه) روی تمامی سکوها با ارتفاع بیش از دو متر، می بایست از تخته پنجه استفاده نمود. عمق این تخته ها باید در بالای سطح فوقانی سکو حداقل ۲۰۰ میلیمتر باشد

قیمت داربست تبریز

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع150000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع1300
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب150000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1200
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه70000
داربست چهار پایه چرخدار250000
داربست بنر(پلاکارد)100000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب3000

Call Now Button