آشنایی با تجهیزات داربست

تجهیزات داربست برای داربست بندی مطمئن و ایمن ضروری است.

اگر یک یا چند مورد از تجهیزات بکار نرود داربست از ایمنی کافی برخوردار نمی باشد.

در ادامه تعدادی از تجهیزات داربست را بر میشماریم.

1- قید دیواره درگاهی

لوله ای است که در میان دو سطح یکپارچه همانند لغازهای درگاهی با دیواره های

پنجره گوه کوبی می شود. در نتیجه داربست به ساختمان مهار خواهد شد.

2- دستک های افقی داربست (لوله های عرضی)

لوله ای که در داربست در میان دو لوله افقی سرتاسری نصب می گردد.

این لوله را به نام دستک های افقی داربست می شناسند.تجهیزات داربست

3- میله شکاف دار اتصال

میله شکاف دار اتصال به منظور اتصال دو لوله به یکدیگر استفاده می شود.

با این حال این نوع اتصال داخلی بوده و نسبت به بست بوشی استفاده وسیع تری دارد.

4- پایه مهار

پایه مهار به منظور محکم نمودن قید دیوار درگاهی در میان دو لغاز مورد استفاده قرار می گیرد.

5- اتصالات جهت پل زیر سقف و غیره

اتصالی که به بخش انتهایی یا همان بالایی لوله های عمودی داربست نصب می گردد. وظیفه محکم کردن داربست به پل های زیر سقف را دارد.

6- بست پله ای داربست و صفحه پله

به جهت ایجاد پله داربست، ایجاد پلکان و هم چنین پاگرد در بدنه داربست بکار می رود. همچنین برای کاهش خطر حوادث و دسترسی آسان تر، در کل ارتفاع پله ها را نصب می نمایند

قیمت داربست رباط کریم

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع300000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع1600
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب300000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1300
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه80000
داربست چهار پایه چرخدار250000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب4500
داربست طاق نصرت 6متری300000
داربست طاق نصرت 12 متری500000

Call Now Button