آشنایی با اجزای داربست

اجزای داربست باید با یکدیگر مونتاژ و سر هم شوند تا اینکه بتوان داربست را سرپا و اجرا نمود.

 اجزای داربست شامل موارد زیر می باشد:

1-ستون داربست

لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می دهد ستون داربست گفته می شود.

اجزای داربست

این لوله قائم  بار داربست را به زمین منتقل میکند. بنابراین باید آن را به صورت قائم یا کمی متمایل به ساختمان نصب نمود.

طول این لوله حدود ۶ متر بوده و به منظور اضافه کردن طول آنها از بست های برشی استفاده می کنند.

۲- لوله های سرتاسری افقی

لوله های افقی، به صورت لوله های زیرتخته ای و دستگاه های افقی می باشند. این لوله های افقی بعنوان تکیه گاه داربست عمل می کنند.

این لوله ها داربست را به صورت طولی مهار می کنند و باید آن را عمود بر ستون داربست نصب نمود.

اجزای داربست

۳- لوله های زیرتخته ای

بعنوان تکیه گاه برای تخته های سکو هستند و در میان لوله های افقی سراسری و دیوار ساختمان نصب شوند.

4-شمع مایل

لوله ای است که بر روی زمین و یا ساختمان مجاور قرار می گیرد.

۵- لوله های مهار

این لوله ها برای جلوگیری از حرکت و لق خوردن داربست، به صورت قطری نصب می شوند.

قیمت داربست خوی

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع250000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب250000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب2500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه80000
داربست چهار پایه چرخدار200000
داربست بنر(پلاکارد)70000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب5000
داربست طاق نصرت 6متری300000
داربست طاق نصرت 12 متری400000

Call Now Button