آشنایی با انواع بست داربست

بست داربست انواع مختلفی دارد، در این مقاله قصد معرفی بستهای مختلف را داریم. در مقالات قبل در مورد اجزا و تجهیزات داربست مطالبی بیان شد.

انواع بست داربست

1- راست گوشه

بستی راست گوشه یا قائمه است که، ستون یک داربست را به لوله افقی سرتاسری داربست متصل می نماید.

بست داربست

2- لوله زیر تخته ای

این نوع بستها، اتصالی غیر باربر می باشد.  لوله زیرتخته ای یا دستک افقی داربست را به لوله افقی سرتاسر متصل میکند.

3-گردان

دو لوله را تحت زاویه مورد نظر به هم وصل می کند. این بستها برای اتصال یک مهار به ستون یا لوله افقی سرتاسری داربست بکار می رود.

4- بوشی

بستی اتصال دهنده است که سر لوله ها در داخل آن ها قرار می گیرد. در نتیجه دو لوله سر به سر به یکدیگر متصل می شوند.

5- خاردار

به منظور اتصال دادن لوله های دو تکه از این نوع بستها استفاده می شود.

قیمت داربست زنجان

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع200000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب200000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه70000
داربست بنر(پلاکارد)100000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب7000
داربست طاق نصرت 6متری170000
داربست طاق نصرت 12 متری300000

Call Now Button