دستورالعمل های داربست فلزی به هنگام داربست بندی

دستورالعمل های داربست فلزی برای انجام داربست بندی با کیفیت و مطمئن بسیار مهم هستند. این دستورالعمل ها مربوط به مواد و تجهیزات،مقررات عمومی داربست و انواع داربست می باشد. ما در این مقاله تنها به بیان دستورالعمل های مربوط به مواد و تجهیزات داربست فلزی می پردازیم.

دستورالعمل های داربست فلزی

1.ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﺮاي کار دارﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر تهیه و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫند ﻛﺮد.

2.ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم دارﺑﺴﺖ ﺑﺎ BS 1139 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داشت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دارﺑﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاهد بود.

بر اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه تهیه، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

3.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ به آنها ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﺎري ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ترک، ﺷﻜﺎف، ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮﻋﻴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .

4. ﻫﺮﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ، واﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺒﻲ(ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ) که ﻧﻴﺎز به حد ﺑﺎﻻي رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺮس زﻧﻲ (ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري) یا ﺗﺮاﺷﻴﺪن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ گردد.

5.هیچ گونه لوله، واحد یا قالبی نباید رنگ شود، تنها پوشش قابل قبول، گالوانیزه کردن و آستر روی است.

مواد و تجهیزات داربست

1.کد گذاری رنگی

ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اینکه ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪرﻧﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ با کد اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS مطابقت ندارد باید از آن محل خارج گردد.

2.تخته های داربست فولادی

ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻜﻮﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

3.تخته های داربست چوبی

• ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS 2482 باشد.

• ﮔﺮه ﻫﺎي روي ﭼﻮب درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 150 میلیمتر ﺑﻴﺸﺘﺮ باشند. ﭘﻬﻨﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ درﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﻳﺪ از 75mm تجاوز کند.

• ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲباﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮه حداقل 150mm باشد.

• ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ(ﺗﺎب) درﺗﺨﺘﻪ 3.9 متری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 12میلیمتر درﻛﻞ ﻋﺮض تجاوز ﻛﻨﺪ .

• ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي 225میلیمتر ﻋﺮض و38 میلیمتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و همچنین  ﺳﺎﻳﺮضخامت ﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ دردﺳﺘﺮس هستند.

• ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن هر داربست از تخته هایی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ شد.

• ﮔﺮه های ﻟﺒﻪ (ﺣﺎﺷﻴﻪ) نباید از 50 درصد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺠﺎوز کند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮند.

•ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، لکه روﻏﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ های ﺑﻴﺮون آﻣﺪه نباید ﺗﺨﺘﻪ روي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشند.

•ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﻮب آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن بماند. ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ توانند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﻛﻨﺪﺳﻮز درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﻮند.

• ﺗﺨﺘﻪ هایی ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ فرسوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل نیستند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎ تسمه آهنی بسته شوند.دستورالعمل های داربست فلزی

4.بست ها

• ﻫﺮ ﺑﺴﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه، آﺳﻴﺐ دیده ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎي داﺧﻠﻲ تخریب ﺷﺪه ﻳﺎ زﻧﮓ ده دوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺑﺴﺖ ها ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ بندی و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند. آﻧﻬﺎ تمیز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪتا از زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي شود.

• ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و معتبر و مطابق اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، تولید، ساخت و ﻧﮕﻬﺪاري شوند.

5.انبار لوازم

• ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داربست ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﻴﺰ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه برای داربست، اﻧﺒﺎرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طول، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي واﻧﺒﺎرﻣﻲ شوند.

2. اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﺴﺖ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نوع، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند.

3.تخته ها ﻧﺒﺎﻳﺪ بیشتر از 20 ﻋﺪد روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ .

• ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻮازم وﺗﺠﻬﻴﺰات درﻣﻜﺎن نصب دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮری اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺒﺎرﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎي دسترسی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻟﻮازم ارﺑﺴﺖ ﻓﻘﻂ درﻣﻨﺎﻃﻖ تعیین شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سایت اﻧﺒﺎرﻣﻲ ﺷﻮند.

• ﻫﻴﭻ دارﺑﺴﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ، عوض و ﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﺷﻮد مگر زﻳﺮﻧﻈﺮ ناظر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ.

• ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء، ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را از هدفش ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع، اﻧﺪازه ودﻳﮕﺮاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﮔﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ دردﻓﺘﺮروزاﻧﻪ وﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ شود.دستورالعمل های داربست فلزی

• پیمانکاران ﺟﺰء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ نوع ﻛﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ را بر پا می کنند.

• در مواردی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎري ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت گیرد.

• ﭘﺲ از ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮد داربست، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺮان باید از ناظر داربست، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  دارﺑﺴﺖ وﺻﺪورScafftag را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

• در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ از ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء به دیگری،  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزرﺳـﻲ Scafftag ﻧـﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ.

• اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ دارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد، برای به تصویب رﺳﻴﺪن از ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

• در ﻣﻮرد ﻫﺮ گونه اﻧﺘﻘﺎل دارﺑﺴﺖ از یک پیمانکارﺟﺰء ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل بین آنها می باشد،صادر گردد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮلیت ها ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ مدیریت OIEC/HSE صورت گیرد.

 

 

انواع داربست فلزی

آشنایی با انواع داربست فلزی در کارهای در ارتفاع

انواع داربست فلزی برای انجام کارهای گوناگونی به کار می رود. مثلا داربست فلزی لوله ای برای کار روی ساختمان های بلند بسیار کاربردی می باشد. داربست می تواند از جنس فلز یا چوب و گاهی اوقات از پلاستیک ساخته شود. که داربست با جنس چوب و پلاستیک برای کارهای با ارتفاع کم استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع داربست فلزی و کاربرد آن ها آشنا کنیم.

انواع داربست فلزی متداول شامل؛

داربست مستقل، داربست مهارشده، قفسی، برجهای داربست متحرک،داربست مستحکم شده با خرپا، داربست بازویی(بازو آزاد)، داربست های آویزان، برج های آزاد ایستاده(ثابت یا متحرک)، داربست معلق(تنها با یک طبقه)، آویز.

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین و پر استفاده ترین نوع داربست می پردازیم.

نکات مهم در استفاده از انواع داربست فلزی

1.داربستهای سیستمی

داربست های سیستمی در مکان نصب باید طبق دستور سازنده با دقت ساخته شوند.

سیستم های سازندگان مختلف با هم یکی نیست. هرچند مجاز است که از لوله و بست استاندارد در هر سیستمی استفاده شود.

یک کپی از دستورالعمل سازنده باید قبل از برپا کردن داربست سیستمی به دپارتمان ایمنی داده شود.

افرادی که داربست سیستمی را برپا می کنند باید آموزش دیده و صلاحیت انجام کار را داشته باشند.انواع داربست فلزی

2.داربستهای مستقل

اینوع داربست شامل دو ردیف استاندارد مستقیم و موازی می باشد که همراه با لجر و ترانزوم بوده و تعدا کافی لوله مهاری در دو جهت به آن متصل شده اند.

داربست مستقل نباید در ارتفاع بیش از 45 متر بدون محاسبات طراحی که توسط یک مهندس کارآمد به دپارتمان مهندسی ارائه شده، برپا شود.انواع داربست فلزی

3.داربستهای سیستمی(قفسی)

داربستهای قفسی در الگویی شبکه ای با استفاده از استانداردهای مرتب شده در فواصل منظم و در خطوط موازی ساخته می شوند.

استانداردها در هر طبقه توسط شبکه ای از لجرها و ترازوم های فیکس شده به وسیله بست های راست گوشه (یست های ثابت) بسته شده اند. ترانزوم ها د ربالای طبقه کاری می توانند به وسیله گیره های مهاری محکم شوند.

استانداردها با ماکزیمم فاصله 2.5 متر در هر جهت قرار می گیرند.

اولین طبقه باید درماکزیمم ارتفاع 2.5متر محکم شود. ارتفاع طبقات بعدی نباید از 2متر تجاوز کند.

مهارها برای هر 6 استاندارد در هر ردیف در دو جهت ایجاد می شوند.انواع داربست فلزی

4. دارﺑﺴت‌ ﻣﺘﺤﺮك و برج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده

ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮند ﻳﺎ به ﻋﻨﻮان ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ سکوي ﻛﺎري را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارند . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺮج ﺻﻮرت گیرد.

ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1.2 متر ﻧﻴﺴﺖ.

ارتفاع نسبی اندازه پایه به شرح زیر است:

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ نیست .

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ کنند .

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﺮ قر هﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺑﺎر ﺑﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شوند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮري ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮج ﺧﺎرج گردند.

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﺎ و ﻗﺮﻗﺮه و SWL ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘات ﻧﺒﺎﻳﺪ از2.7متر ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ طبقه ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد. ﺗﺮاﻧﺰوم ﻫﺎ و ﻟﺠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند.انواع داربست فلزی

مهارهای لجر به لجر در کل ارتفاع برج در هر جهت نصب می شوند.

ﻣﻬﺎرﻫﺎيplan ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮ ند. ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪي plan ﻣﻲ شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻋﻤﺎل شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ افراد یا ﺑﺎر روي آن ﻗﺮار دارد ﺟﺎﺑﺠﺎ شوند. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ ی آزاد اﻳﺴﺘﺎده از اﻟﺰاﻣﺎت عمومی ﻣﺸ ﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

5.داربستهای ﻣﻌﻠﻖ(فقط با یک طبقه)

ﻳﻚ ﺳﻜﻮي مشبک  از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ بار، اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء ﻣﺮﺗﻔﻊ ، آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﻤﺎم موارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دپارتمان مهندسی به منظور اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ و استحکام ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد .

آوﻳﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﺶ از 2.5متر در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ قرار گیرند.

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آوﻳﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد بایستی ﺗﻮﺳﻂ  S.K ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻔﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفت ﺟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .انواع داربست فلزی

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آوﻳﺰان ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند .  اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به لوله های آوﻳﺰان  ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺼﻞ شده و ﺑﻼﻓﺎصله در زﻳﺮ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺠﺮ، در ﺳﻜﻮي ﻛﺎري ﻣﺤﻜﻢ می ﺷﻮﻧد.

ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن و ﺧﻢ ﺷﺪن دارﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮند.

در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دیگر دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ از اﻟﺰاﻣﺎت  عمومی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ می کند.

ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎرآﻣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد .

 

 

 

 

داربست ساختمان

داربست ساختمان:معرفی انواع داربست فلزی و ماژولار

داربست ساختمان برای انجام کارهای مربوط به ساخت و ساز بخصوص برای کار در ارتفاع های بلند بسیار کارگشا می باشد. کاربرد بسیار مهم داربست برای قالب بندی و آماتوربندی و بتن ریزی می باشد.

کاربرد دیگر داربست ساختمانی در فعالیت های سیمان کاری، نمای ساختمان و نقاشی آن می باشد. مزیت بسیار مهم داربست آسانی در نصب آن به وسیله لوله داربست می باشد که کارهای سخت مرتبط به ساختمان مرتفع را بسیار راحت کرده است.

انواع داربست ساختمان

دو نوع داربست ساختمانی موجود می باشد که از لحاظ جنس و شرایط استفاده متفاوت اند.

1.داربست فلزی: این نوع داربست برای کارهای ساختمانی بزرگ و حرفه ای و با ارتفاع زیاد کاربرد دارد. در صورتی که مهاربندی مطمئنی صورت گیرد داربست را برای ارتفاع های بالای چند صد متر می توان استفاده کرد.

بنابراین داربست فلزی محدودیت ارتفاع ندارد و بسیار مقاوم و مستحکم می باشد.

2.داربست چوبی:داربست های ساده چوبی که برای انجام کارهای ساختمانی ساده و کوچک کاربرد دارند.

ارتفاع ساختمان هایی که در آن ها از این نوع داربست استفاده می شود از 10متر تجاوز نمی کند.

در هر صورت در هر دو نوع داربست باید نکات ایمنی مربوط به داربست بندی را رعایت کرد تا از بروز هر گونه اتفاق ناگوار تا حتی امکان جلوگیری نمود.

معرفی داربست فلزی

داربست فلزی دارای نوع ساده و ماژولار می باشد که در اینجا به معرفی آن ها می پردازیم. داربست فلزی ساده از متصل کردن لوله داربست های فلزی به وسیله پیچ و مهره و بست و رابط تشکیل می شوند.

این نوع داربست فلزی هزینه پایین تری نسبت به نوع ماژولار دارد و متداول تر می باشد. همچنین در پروژه های کوچک کاربرد بیشتری دارد.

داربست فلزی ماژولار از دیواره های آماده ای تشکیل شده است که مانند آجرهای لگو درهم قفل می شود. توجه داشته باشید که به دلیل کاربردی تر بودن آن،هزینه بیشتری نیز دارد.

از مزیت های این نوع داربست می توان به نصب راحت و سریع آن، اجرای داربست با سرعت بالا و استفاده مکرر آن اشاره کرد.

با آنکه این نوع داربست از ایمنی نسبتا خوبی نسبت به داربست فلزی ساده برخوردار می باشد؛ ولی باز هم باید نکات ایمنی را جهت حفظ جان کارگران و افراد عابر اطراف داربست رعایت کرد.

اسنپ داربست خدمات مطمئن و سریعی را با قیمت مناسب در سراسر تهران و با کادری حرفه ای و کاربلد برای شما شهروندان گرامی ارائه می کند. با اسنپ داربست دارای خدماتی ایمن و با کیفیت می باشد.

جهت سفارش نصب و اجرای داربست یا اجاره داربست با شماره 02122750510  تماس بگیرید.