کف پله داربستی

آشنایی با پله داربستی و کف پله داربستی

کف پله در گذشته بصورت قرار دادن دو لوله داربست کنار هم بود، که باعث افتادن کارگران و خسارات زیادی می شد. ولی اکنون کف پله داربستی از پیش ساخته وجود دارد. جهت حفظ ایمنی کارگران هنگام بالا و پایین رفتن از داربست ایجاد پله داربستی بسیار مهم است.

زیرا رفت و آمد از طریق داربست دارای خطرات جبران ناپذیری است. پله داربستی باید دارای کف مستحکم و قابل جابجایی باشد.

که در ارتفاع های زیاد راه پله ها را توسط پاگرد به هم متصل می کند. این کف پله داربست را می توان بر اساس نیاز همراه داشت. کف پله داربست ایمنی داربست را چندین برابر کرده است.

برای پله داربستی ، کف های طرح دار، دندانه دار، آجدار و سوراخ دار و از مواد غیر لغزشی که از سرخوردن احتمالی جلوگیری می کند، ساخته شده است.

سه نکته مهم در مورد پله داربست اینست که؛ 1-کف پله با ورق 2.5 میلیمتر ساخته شده و دارای رنگ الکترواستاتیک است. 2-چون بوسیله آن به آسانی داربست ها را می توان روی هم بست بنابراین کاربرد آن افزایش یافته است.

نکته مهم دیگر اینست که در هر سیستم راه پله تغییرات در ارتفاع پله یا ضخامت کف پله بیشتر از یک چهارم اینچ نباید باشد.

چگونه تعداد کف پله داربستی و تعداد پاگرد را محاسبه کنیم؟

ارتفاع فاصله هر دو پاگرد حدود 3 متر و ارتفاع فاصله هر دو کف پله حدود 20 سانتی متر می باشد.

برای محاسبه تعداد پروفیل پاگرد باید ارتفاع گود را برحسب متر تقسیم بر 3کنیم. و مقدار بدست آمده را از عدد یک کم کنیم. تا تعداد پاگرد بدست آید. پس چون در هر پاگرد 3 عدد پروفیل پاگرد نیاز است، تعداد پاگرد بدست آمده را در 3 ضرب میکنیم تا تعداد پروفیل پاگرد بدست آید.

محاسبه تعداد پروفیل کف پله داربست

برای محاسبه تعداد پروفیل می بایست عدد 5 را در ارتفاع گود برحسب متر ضرب کنیم و از تعداد پاگردها کم کنیم.

 

دستورالعمل های داربست فلزی به هنگام داربست بندی

دستورالعمل های داربست فلزی برای انجام داربست بندی با کیفیت و مطمئن بسیار مهم هستند. این دستورالعمل ها مربوط به مواد و تجهیزات،مقررات عمومی داربست و انواع داربست می باشد. ما در این مقاله تنها به بیان دستورالعمل های مربوط به مواد و تجهیزات داربست فلزی می پردازیم.

دستورالعمل های داربست فلزی

1.ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﺮاي کار دارﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر تهیه و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫند ﻛﺮد.

2.ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم دارﺑﺴﺖ ﺑﺎ BS 1139 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داشت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دارﺑﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاهد بود.

بر اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه تهیه، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

3.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ به آنها ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﺎري ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ترک، ﺷﻜﺎف، ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮﻋﻴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .

4. ﻫﺮﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ، واﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺒﻲ(ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ) که ﻧﻴﺎز به حد ﺑﺎﻻي رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺮس زﻧﻲ (ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري) یا ﺗﺮاﺷﻴﺪن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ گردد.

5.هیچ گونه لوله، واحد یا قالبی نباید رنگ شود، تنها پوشش قابل قبول، گالوانیزه کردن و آستر روی است.

مواد و تجهیزات داربست

1.کد گذاری رنگی

ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اینکه ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪرﻧﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ با کد اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS مطابقت ندارد باید از آن محل خارج گردد.

2.تخته های داربست فولادی

ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻜﻮﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

3.تخته های داربست چوبی

• ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS 2482 باشد.

• ﮔﺮه ﻫﺎي روي ﭼﻮب درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 150 میلیمتر ﺑﻴﺸﺘﺮ باشند. ﭘﻬﻨﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ درﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﻳﺪ از 75mm تجاوز کند.

• ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲباﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮه حداقل 150mm باشد.

• ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ(ﺗﺎب) درﺗﺨﺘﻪ 3.9 متری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 12میلیمتر درﻛﻞ ﻋﺮض تجاوز ﻛﻨﺪ .

• ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي 225میلیمتر ﻋﺮض و38 میلیمتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و همچنین  ﺳﺎﻳﺮضخامت ﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ دردﺳﺘﺮس هستند.

• ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن هر داربست از تخته هایی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ شد.

• ﮔﺮه های ﻟﺒﻪ (ﺣﺎﺷﻴﻪ) نباید از 50 درصد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺠﺎوز کند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮند.

•ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، لکه روﻏﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ های ﺑﻴﺮون آﻣﺪه نباید ﺗﺨﺘﻪ روي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشند.

•ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﻮب آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن بماند. ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ توانند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﻛﻨﺪﺳﻮز درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﻮند.

• ﺗﺨﺘﻪ هایی ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ فرسوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل نیستند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎ تسمه آهنی بسته شوند.دستورالعمل های داربست فلزی

4.بست ها

• ﻫﺮ ﺑﺴﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه، آﺳﻴﺐ دیده ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎي داﺧﻠﻲ تخریب ﺷﺪه ﻳﺎ زﻧﮓ ده دوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺑﺴﺖ ها ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ بندی و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند. آﻧﻬﺎ تمیز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪتا از زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي شود.

• ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و معتبر و مطابق اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، تولید، ساخت و ﻧﮕﻬﺪاري شوند.

5.انبار لوازم

• ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داربست ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﻴﺰ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه برای داربست، اﻧﺒﺎرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طول، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي واﻧﺒﺎرﻣﻲ شوند.

2. اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﺴﺖ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نوع، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند.

3.تخته ها ﻧﺒﺎﻳﺪ بیشتر از 20 ﻋﺪد روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ .

• ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻮازم وﺗﺠﻬﻴﺰات درﻣﻜﺎن نصب دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮری اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺒﺎرﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎي دسترسی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻟﻮازم ارﺑﺴﺖ ﻓﻘﻂ درﻣﻨﺎﻃﻖ تعیین شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سایت اﻧﺒﺎرﻣﻲ ﺷﻮند.

• ﻫﻴﭻ دارﺑﺴﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ، عوض و ﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﺷﻮد مگر زﻳﺮﻧﻈﺮ ناظر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ.

• ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء، ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را از هدفش ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع، اﻧﺪازه ودﻳﮕﺮاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﮔﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ دردﻓﺘﺮروزاﻧﻪ وﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ شود.دستورالعمل های داربست فلزی

• پیمانکاران ﺟﺰء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ نوع ﻛﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ را بر پا می کنند.

• در مواردی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎري ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت گیرد.

• ﭘﺲ از ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮد داربست، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺮان باید از ناظر داربست، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  دارﺑﺴﺖ وﺻﺪورScafftag را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

• در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ از ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء به دیگری،  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزرﺳـﻲ Scafftag ﻧـﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ.

• اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ دارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد، برای به تصویب رﺳﻴﺪن از ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

• در ﻣﻮرد ﻫﺮ گونه اﻧﺘﻘﺎل دارﺑﺴﺖ از یک پیمانکارﺟﺰء ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل بین آنها می باشد،صادر گردد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮلیت ها ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ مدیریت OIEC/HSE صورت گیرد.

 

 

انواع داربست فلزی

آشنایی با انواع داربست فلزی در کارهای در ارتفاع

انواع داربست فلزی برای انجام کارهای گوناگونی به کار می رود. مثلا داربست فلزی لوله ای برای کار روی ساختمان های بلند بسیار کاربردی می باشد. داربست می تواند از جنس فلز یا چوب و گاهی اوقات از پلاستیک ساخته شود. که داربست با جنس چوب و پلاستیک برای کارهای با ارتفاع کم استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع داربست فلزی و کاربرد آن ها آشنا کنیم.

انواع داربست فلزی متداول شامل؛

داربست مستقل، داربست مهارشده، قفسی، برجهای داربست متحرک،داربست مستحکم شده با خرپا، داربست بازویی(بازو آزاد)، داربست های آویزان، برج های آزاد ایستاده(ثابت یا متحرک)، داربست معلق(تنها با یک طبقه)، آویز.

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین و پر استفاده ترین نوع داربست می پردازیم.

نکات مهم در استفاده از انواع داربست فلزی

1.داربستهای سیستمی

داربست های سیستمی در مکان نصب باید طبق دستور سازنده با دقت ساخته شوند.

سیستم های سازندگان مختلف با هم یکی نیست. هرچند مجاز است که از لوله و بست استاندارد در هر سیستمی استفاده شود.

یک کپی از دستورالعمل سازنده باید قبل از برپا کردن داربست سیستمی به دپارتمان ایمنی داده شود.

افرادی که داربست سیستمی را برپا می کنند باید آموزش دیده و صلاحیت انجام کار را داشته باشند.انواع داربست فلزی

2.داربستهای مستقل

اینوع داربست شامل دو ردیف استاندارد مستقیم و موازی می باشد که همراه با لجر و ترانزوم بوده و تعدا کافی لوله مهاری در دو جهت به آن متصل شده اند.

داربست مستقل نباید در ارتفاع بیش از 45 متر بدون محاسبات طراحی که توسط یک مهندس کارآمد به دپارتمان مهندسی ارائه شده، برپا شود.انواع داربست فلزی

3.داربستهای سیستمی(قفسی)

داربستهای قفسی در الگویی شبکه ای با استفاده از استانداردهای مرتب شده در فواصل منظم و در خطوط موازی ساخته می شوند.

استانداردها در هر طبقه توسط شبکه ای از لجرها و ترازوم های فیکس شده به وسیله بست های راست گوشه (یست های ثابت) بسته شده اند. ترانزوم ها د ربالای طبقه کاری می توانند به وسیله گیره های مهاری محکم شوند.

استانداردها با ماکزیمم فاصله 2.5 متر در هر جهت قرار می گیرند.

اولین طبقه باید درماکزیمم ارتفاع 2.5متر محکم شود. ارتفاع طبقات بعدی نباید از 2متر تجاوز کند.

مهارها برای هر 6 استاندارد در هر ردیف در دو جهت ایجاد می شوند.انواع داربست فلزی

4. دارﺑﺴت‌ ﻣﺘﺤﺮك و برج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده

ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮند ﻳﺎ به ﻋﻨﻮان ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ سکوي ﻛﺎري را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارند . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺮج ﺻﻮرت گیرد.

ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1.2 متر ﻧﻴﺴﺖ.

ارتفاع نسبی اندازه پایه به شرح زیر است:

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ نیست .

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ کنند .

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﺮ قر هﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺑﺎر ﺑﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شوند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮري ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮج ﺧﺎرج گردند.

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﺎ و ﻗﺮﻗﺮه و SWL ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘات ﻧﺒﺎﻳﺪ از2.7متر ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ طبقه ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد. ﺗﺮاﻧﺰوم ﻫﺎ و ﻟﺠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند.انواع داربست فلزی

مهارهای لجر به لجر در کل ارتفاع برج در هر جهت نصب می شوند.

ﻣﻬﺎرﻫﺎيplan ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮ ند. ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪي plan ﻣﻲ شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻋﻤﺎل شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ افراد یا ﺑﺎر روي آن ﻗﺮار دارد ﺟﺎﺑﺠﺎ شوند. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ ی آزاد اﻳﺴﺘﺎده از اﻟﺰاﻣﺎت عمومی ﻣﺸ ﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

5.داربستهای ﻣﻌﻠﻖ(فقط با یک طبقه)

ﻳﻚ ﺳﻜﻮي مشبک  از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ بار، اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء ﻣﺮﺗﻔﻊ ، آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﻤﺎم موارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دپارتمان مهندسی به منظور اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ و استحکام ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد .

آوﻳﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﺶ از 2.5متر در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ قرار گیرند.

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آوﻳﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد بایستی ﺗﻮﺳﻂ  S.K ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻔﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفت ﺟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .انواع داربست فلزی

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آوﻳﺰان ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند .  اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به لوله های آوﻳﺰان  ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺼﻞ شده و ﺑﻼﻓﺎصله در زﻳﺮ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺠﺮ، در ﺳﻜﻮي ﻛﺎري ﻣﺤﻜﻢ می ﺷﻮﻧد.

ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن و ﺧﻢ ﺷﺪن دارﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮند.

در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دیگر دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ از اﻟﺰاﻣﺎت  عمومی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ می کند.

ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎرآﻣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد .

 

 

 

 

حفاظ هوایی داربست

حفاظ هوایی داربست برای ساختمانهای بلند

حفاظ هوایی داربست هنگام کار روی داربست در ساختمان های بلند باید نصب شود. در هنگام نصب حفاظ بصورت هوایی باید نکاتی را مدنظر قرار داد.

1-نصب داربست حفاظ بصورت ستون و تیر  : در این حالت در داخل طبقات ، باید داربست را بصورت قالبی نصب کرد.  طوری که داربست از دستگیره های داربست به اندازه 45 درجه به سمت ساختمان شیب داشته باشد.

2- طول بیرون آمدگی داربست فلزی بصورت حفاظ باید حداکثر3 متر  باشد اگر از این مقدار بیشتر بیرون آمدگی باشد باید داربست ها را از بالا و زیر مهار کرد.

3-برای مهار داربست و مقاومت در برابر باد، دستگیره های داربست مانند لوله های داربست  اریب قرار گیرند. همچنین مهارها هم در پشت و جلوی لوله داربست قرار گیرد.

در چنین حالتی داربست می تواند در برابر بادهای شدید در جهت جلو  ساختمان و در مقابل باربرف به سمت پایین ساختمان مهاربندی شوند.

4-حفاظ داربست روی زمین باید هم دارای شیب 45 درجه به سمت ساختمان باشد؛ و هم اینکه ارتفاع داربست نسبت به کوچه و معبر و خیابان تابع مقررات و قوانین باشد.

نصب حفاظ و توری ساختمان های در حال ساخت یا تعمیر  هنگام داربست بندی برای ایجاد ایمنی برای کارگران و پیمانکاران و عابران بسیار مهم و حیاتی می باشد.

اسنپ داربست با لحاظ کردن تمام نکات ایمنی جهت داربست بندی و  ایمنی کارگران داربست، در تلاش است داربستی مقاوم و ایمن در برابر بار برف و باد برای ساختمان و بنای ایجاد نماید.

اسنپ داربست با کادری مجرب و متعهد و خوش اخلاق ، داربست شما را در اسرع وقت و  با قیمت کاملا منصافه و در عین حال داربستی با کیفیت و مقاوم می سازند.

اسنپ داربست با داشتن کادری مجرب جهت داربست بندی مطمئن در سراسر تهران بزرگ در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

اجاره داربست فلزی

سه دلیل برای اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی بهتر است یا خرید داربست فلزی؟ تصمیم گیری میتواند گاهی سخت باشد.

به عنوان مثال، تصمیم بگیرید که آیا شما باید تجهیزات داربست را بخرید یا اجاره کنید اگر اجاره کنید، پس میتواند ارزان تر باشد.

با این حال، بستگی به این دارد که چه مدت زمان لازم است.

اگر مدت زمانی که داربست را لازم دارید کوتاه است باید آن را اجاره کنید. در این صورت در هزینه ها هم صرفه جویی میشود.

3 دلیل برای اجاره داربست فلزی:

مدت زمان برای انجام کار:

 اگر به مدت سه ماه یا کمتر آن را نیاز داشته باشید، ممکن است بخواهید فقط اجاره کنید.

در یک بررسی متوجه میشوید در حال حاضر هزینه های زیادی را صرف میکنید و برای انجام این کار نیاز به تجهیزات داربست دارید.

بنابراین پرداخت اجاره تجهیزات داربست برای مدت سه ماه و یا کمتر،نسبت به دراز مدت به صرفه تر میباشد.

نگهداری:

هنگام تصمیم گیری، باید همه چیز را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که همه جوانب را در نظر گرفته اید.

برای نگهداری تجهیزات داربست نیاز به فضا داریم.

بنابراین اگر شما فقط برای انجام یک کار داربست را نیاز دارید و انجام کار طولانی نیست، بهتر است داربست را اجاره کنید.

به این ترتیب شما مجبور نیستید که جایی برای نگهداری آن داشته باشید.

نگهداری کردن اقلام بزرگ و یا بسیاری از چیزها نه تنها می تواند هزینه بر باشد، بلکه کار زیادی در پایان کار شما ایجاد میشود. این یک دلیل خوب دیگر در مورد اجاره داربست فلزی است.

ایمنی اجاره داربست فلزی:

هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا داربست را خریداری یا اجاره کنید، تجربه ای که با آن داشته اید را در نظر بگیرید.

شما باید تمام این تجهیزات را نصب کنید و پس از پایان کار آن را جمع کنید.

بنابراین برای اینکه مطمئن شوید که در هنگام کار با تجهیزات داربست شما و تیم شما امن هستند،باید از افرادی که قبلا داربست را اجاره کرده اند بپرسید.

اسنپ داربست با قیمتی مناسب اجاره دهنده خدمات داربست بندی در تمام نقاط تهران می باشد.

جنس داربست

سه دلیل برای خرید داربست فلزی

خرید داربست فلزی به صرفه تر است یا اجاره آن؟ در این نوشته سه دلیل برای اینکه ثابت کنیم خرید داربست نسبت به اجاره آن بهتر است بیان میکنیم.

اگر شما آن را برای زمانی بیش از حد طولانی میخواهید و هزینه ای که برای اجاره پرداخت میکنید هم اندازه یا بیشتر از هزینه خرید داربست باشد. بنابراین بهتر است داربست را خریداری شود.

3 دلیل برای خرید داربست فلزی:

زمان:

این احتمالا یک ایده خوب برای خرید تجهیزات داربست است اگر شما آن را برای مدت طولانی تر از 8-12 ماه  لازم دارید.

یا اگر شما در حال انجام کارهای بیشتری هستید که نیاز به تجهیزات داربست دارند. به این ترتیب شما برای انجام یک کار که فقط  یک بار لازم دارید به صرفه نیست که داربست را خریداری کنید.

بنابراین بسته به زمان لازم برای این تجهیزات، ممکن است خرید بهترین راه باشد. تنها در صورتی که طی 3 تا 8 تا 12 ماه طول بکشد تا پروژه را تکمیل کند.

هزینه خرید داربست فلزی:

اطمینان حاصل کنید که بودجه شما برای خرید داربست کافی است.اگر بودجه کافی دارید می توانید خریداری کند و مطمئن باشید که خرید داربست فلزی یک راه خوب برای شما و تیم است.

در غیر این صورت، این کار را انجام ندهید، مگر اینکه بودجه شما بتواند از عهده خرید داربست بر آید. زیرا هنوز برای انجام کارهای  دیگری مربوط به پروژه به بودجه نیاز دارید.

در هر صورت باید  بودجه خود را بررسی کنید و تصمیم بگیرید که آیا خرید داربست بهتر است یا اجاره آن؟.

از بودجه که بگذریم باید بررسی کنیم که فقط برای انجام یک پروژه به داربست نیاز دارید یا برای تعدادی از پروژه های مختلف به آن نیاز دارید.

چنانچه برای پروژه های مختلف نیاز دارید ممکن است خرید داربست فلزی بهتر باشد.

داشتن شخص دارای مهارت داربست بندی:

اطمینان حاصل کنی که در صورت خرید داربست آیا فردی که دارای مهارت داربست بندی می باشد را سراغ دارید که به شما کمک کند.

داشتن کسی که مهارت داربست بندی دارد، می تواند همه چیز را در تصمیم گیری در مورد خرید و یا اجاره تجهیزات داربست به شما بگوید.

از آنجا که ایمنی شما و تیم شما همیشه باید در هنگام کار با وسایل مانند تجهیزات داربست اولویت اول باشد. بنابراین وجود چنین شخصی در تیم شما مهم است.برای خرید و اجاره مطمئن داربست و چادر و لوازم داربست بندی با اسنپ داربست در تماس باشید.

داربست چیست؟

عوامل مهم در برآورد هزینه داربست بندی3

هزینه داربست بندی به عوامل مختلفی بستگی دارد. داربست های ارزان قیمت اغلب از چوب ساخته شده اند و از پلیمرهای با چگالی بالا مانند پلاستیک ساخته شده اند.

و داربست های با کیفیت بالا گران تر هستند و از فلز ساخته شده اند. اینها وزن بیشتری را پشتیبانی می کنند.

و برای ساخت و ساز سنگین بسیار مناسب هستند، در حالی که داربست های پلاستیکی می تواند برای تعمیرات جزئی ساختمانها استفاده شود.

عوامل مهم در برآورد هزینه داربست بندی

1-اصلاحات خاص

داربست ها همچنین می توانند شامل تغییرات کمی از جمله یک نوار قدرت 3 خروجی برای حمایت ازاستفاده از ابزارهای مختلف در ارتفاع بالا باشد. این می تواند شامل مته ها، پیچ گوشتی های اتوماتیک، اسکرابر، جلا دهنده پنجره و برش های برقی و اره های دوار باشد.

شرکت خدمات داربست می تواند این را به عنوان یک حسن نیت یا به عنوان یک افزونه استاندارد برای بسته ای که برای شما پرداخت میشود، ارائه دهد.

در بعضی از شرکتهای خدمات داربست، شما باید این موارد ویژه را درخواست کنید. توجه داشته باشید که این خدمات ویژه هزینه داربست بندی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.

دلیل این که خدمات ویژه را باید دریافت کنید اینست که؛ رسانه های برق باید به درستی عایق بندی شوند. همچنین پیشگیری از ضربه و خطرات آتش سوزی در حین ساخت و ساز است.

در اینجا، پرداخت هزینه اضافی برای این افزونه ها، به جای یک تهدید، به نفع طرح ساخت و ساز شماست. مطمئنا، آن را به بودجه خود اضافه میکنید، اما این امنیت ایمنی نیروی کار شما و شهروندان بی شماری را تامین میکند.

2-برآورد بار ایمن کار

برخی از کارهای ساختمانی مستلزم استفاده از ماشین آلات سنگین و استفاده از مواد سنگین در سراسر محل کار می باشد. این به وضوح نیاز به اجاره داربست های قوی تر نسبت به متوسط کاری که داربست می تواند تحمل کند،دارد.

در این مورد، ضروری است که بار ایمن کار (SWL) را که داربست قادر به پشتیبانی باشد را بدست آوریم.

بعضی از خدمات داربست استاندارد SWL 450 کیلوگرمی است ، به این معنی که آنها داربست SUPASCAF را اتخاذ می کنند .

بسیار مهم است که ماشین آلات و مواد سنگین را که در طول پروژه حمل می کنید و همچنین تعداد کارگران ساختمانی که در هر روز کاری در این پروژه کار می کنند، برآورد و اندازه گیری کنید. این برای ایمنی داربست ضروری است.

اطمینان حاصل کنید که شما تصمیم گیری تجاری مسئولانه ای را در مورد هزینه اجاره داربست اتخاذ کرده اید. بطوری که حداکثر ایمنی را برای کاران خود و عابران پیاده و افرادی که در اطراف داربست مشغول کارند، فراهم کرده اید.

3-تورم به دلیل هزینه مواد

اجاره داربست ها می توانند هزینه های قابل ملاحظه ای را نه صرفا به دلیل کار، بلکه به دلیل تفاوت در مواد ایجاد کند.

داربست چوبی و پلاستیکی حداقل برای کارهای سبک هزینه کمی را ایجاد می کنند. ولی هزینه داربست آلومینیومی به دلیل مستحکم بودن افزایش یافته و افزایش SWL هزینه های بسیار بیشتری دارد.

داربست فلزی مرز نهایی از لحاظ قدرت است، زمانی که آن را اجاره میکنید هزینه بیشتری هم باید بپردازید.

مهم است که ابتدا ایمنی را در اولویت بگذارید و سپس بودجه بندی کنید. با این حال، یک اصطلاح عمومی میگوید که، اجاره داربست ها بانک را شکست نخواهند داد.

 

داربست قالب دو متری

داربست قالب دو متری چیست؟

داربست قالب دو متری  نوعی نصب داربست نما است که دارای برآمدگی و عقب رفتگی میباشد.

در برخی نماها که نیاز به زیرسازی میباشد حفره هایی ایجاد میشود. مانند؛ بعضی نما ها بعلت وجود کنسول یا نما های رومی و یا نما های آلمینیومی جدید.

در این موارد اگر از داربست معمولی استفاده شود، به دلیل فاصله زیاد پایه ها با عمق حفره دسترسی به نما مقدور نمیباشد.

بنابراین باید با کنسول کردن قالبهای داربست و استفاده از لوله های 2 متری این کار را انجام شود.

به همین دلیل این نوع نصب به قالب 2 متری معروف شده است.

نمای داربست قالب دو متری و نحوه محاسبه متراژ آن

به لوله های یک متری که در زیر تخته بنایی قرار میگیرند قالب گفته میشود. لوله های یک متری بصورت جداگانه و از پیش تنظیم میشود .

همگی دارای یک فاصله یک متری یکسان میباشد. بنابراین در سهولت نصب داربست نما معمولی بسیار کمک کننده میباشد.

تنظیم فاصله قالبها معمولا بصورت جداگانه و از پیش در کارگاه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اجاره و نصب انجام میگیرد که مستلزم هزینه میباشد.

برای نصب قالب دو متری در یک پروژه جدید باید همه این تنظیماتی که از قبل وجود داشته بهم بریزد.

به این صورت که جای لوله یک متری و دو متری عوض شود. همچنین داربست قالب دو  متری دارای دو دستگیره میباشد که از نظر هزینه مبلغ بیشتری را شامل میشود.

داربست قالب دو متری

با توجه به توضیحات گفته شده هزینه نمای قالب دو متری ببت به قالب یک متری بیشتر است.

به دو دلیل:

1-نمای قالب 2 متری دارای 50% لوله بیشتری نسبت به قالب یک متری است.

2- هزینه نصب و باز کردن قالب های دو متری تنظیم شده قبلی.

بنابراین برای محاسبه متراژ قالب 2 متری معمولا کل متراژ در 2 ضرب میشود.

برای مثال یک نمای 9*6 متر با قالب 2 متری 9*6*2 = 108 متر مکعب محاسبه میشود.

برای دانلود فایل مدل سازی شده اسکچاپ(sketchup) داربست ها بر روی لینک کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به داربست نمای ساده(قالب معمولی) و نحوه محاسبه نما اینجا را بخوانید.